Krisberedskap

Statistiskt sker det tio haverier per år. Med hundra klubbar i Sverige, drabbas varje klubb vart tionde år.

Varje klubbmedlem bör ha en hög krisberedskap. Denna samling instruktioner är tänkta att underlätta och vara ett stöd.

Krisinstruktion

Krisinstruktion (Emergency Response Plan, ERP)

Checklistan är framtaget som hjälp och handledning vid krissituationer som allvarligare tillbud och haverier. Checklistan, som även finns anslagen i klubbhuset, ska kombineras med sunt förnuft.

Vid kris: ryck ut lämplig lista och skriv och bocka av i listan, så flera kan se vad som är utfört.

Olyckor vid bränsleanläggningen

Larminstruktion bränsle

Säkerhetsrapportering

Identifierade risker, faror eller händelser som föranleder en rapport, oavsett om den är intern för LFK eller om den ska rapporteras till myndigheten, ska rapporteras snarast. Samma system används för flygskolan, ATO, och klubbverksamheten. Rapportering sker via MyWebLogs inbyggda rapporteringssystem IRS och vid akuta händelser direkt till motorflygchefen eller ordföranden:
Motorflygchef: Per Wernholm
Telefon/SMS: 070-836 02 89
Mejl: pwernholm@gmail.com

Säkerhetsrapporter ska alltid rapporteras till i klubben och i många fall till Transportstyrelsen. eller via denna sida hos TS.

Se detta dokument i kapitel AMC 20-8 Occurency Reporting för vad som ska rapporteras till TS. Rådgör gärna med motorflygchefen eller skolchefen.

OBS Lämnar Du en rapport till Transportstyrelsen är det mycket viktig att du även sänder en kopia på den till Motorflygchefen, Skolchefen och Ordföranden. Transportstyrelsen följer upp flygklubben på alla rapporter vi sänder in.

Rapportering till klubben sker med en rapport i “Integrerat rapporteringssystem” (IRS) som finns i MyWebLog.
Gå till fliken “Verktyg” och välj “IRS”.
Två typer av rapporter används:
– Avvikelserapporter — när en anomali eller potentiell fara upptäcks som ska åtgärdas, ofta förebyggande.
– Händelserapport — efter en händelse har skett, till exempel luftrumsintrång eller fågelkollision.

Se även bifogad presentation för ytterligare detaljer. Säkerhetsrapport 2019-10-02

Comments are closed.