Uthyrningsbestämmelser

Vi piloter som flyger med LFKs flygplan följer de regler som är stipulerade i klubbens bestämmelser.
Om överträdelse av klubbens regler sker kan piloten nekas flygning.

Uthyrningsbestämmelser 2023-08-13

1. Allmänt

Detta dokument innehåller LFKs uthyrningsregler som du som pilot förbinder dig att följa när du flyger LFKs flygplan. Du ansvarar själv för att ta del av dessa regler. Utöver uthyrningsbestämmelser ansvarar du även för att flygningen utförs i enlighet med gällande föreskrifter och regler som publicerats av Transportstyrelsen och EASA.

Flygplanen får endast användas för privatflygning, skolning och icke kommersiell samhällsviktig verksamhet.

LFK kan inte garantera att ett flygplan som är bokat är flygbart vid tiden för flygning.

2. Uthyrningsvillkor

LFKs flygplan får endast hyras av piloter som:

 • är ordinarie eller gästande medlemmar i LFK, eller anställda av LFK
 • har ett giltigt LAPL eller en giltig klassbehörighet för SEP
 • har ett giltigt medicinskt intyg
 • har ett positivt saldo på sitt pilotkonto
 • har uppgifter om sig själv och närmast anhörig i medlemsregistret

Elever under grundutbildning kan bortse från villkoret gällande giltigt LAPL eller klassbehörighet för SEP. Medicinskt intyg krävs före första ensamflygningen.

Som ny medlem måste du godkännas för flygning innan du får flyga på egen hand. Godkännande kan ges av ordföranden, motorflygchefen eller någon av klubbens flyginstruktörer. Utan godkännande kan du inte att boka flygplan i myWebLog.

Undantag från ovanstående villkor ges då flygplanen hyrs ut för icke kommersiell samhällsviktig verksamhet. Organisationen som hyr flygplanen måste ha ett avtal med LFK och det är organisationen som ansvarar för att de piloter som flyger LFKs flygplan är behöriga att göra det.

3. Bokningsregler

Bokning av flygplan

För bokning av flygplan används bokningssystemet myWebLog.

Vid all flygning måste flygplanet vara bokat i myWebLog och bokningen ska stå i pilotens eller organisationens namn.

Flygplanet ska inte bokas en längre tid än vad som behövs. För en timmes lokal flygning kan två timmars bokning av flygplanet vara realistiskt. Bokningstiden ska innefatta tid för att dra ut flygplanet ur hangaren, utföra tillsyn före flygning, eventuell tankning, flygning och åtgärder efter flygning.

Bokningar som är längre än fyra dygn kräver motorflygchefens tillstånd och kan inte bokas direkt av piloten.

Bokningar för icke kommersiell samhällsviktig verksamhet ska göras i samråd med motorflygchefen.

Skolflygning bokas i samråd med flyglärare.

För bokning hela dagar under tiden april – september debiteras en minsta flygtid på 2 timmar per dag. Vid endagsuthyrning avses en 9-timmarsperiod, vid flerdagsuthyrning avses antal fullbordade 24-timmarsperioder. Under perioden oktober till mars finns inget minsta flygtidskrav.

Köbokning

Om flygplanet du vill boka är upptaget kan du göra en köbokning. Du gör på samma sätt som vid en vanlig bokning men den läggs automatiskt i kö efter den primära bokningen.

Om den primära bokningen avbokas ersätts den av din köbokningen, förutsatt att den inte överlappar någon annan bokning som fortfarande finns kvar.

Om din köbokning sträcker sig över flera olika bokningar bör du dela upp bokningen i lika många bokningar som din köbokning täcker. Exempel: SE-KIT är bokad av pilot A klockan 10-13 och pilot B klockan 13-15. Du vill också flyga och lägger in en köbokning klockan 10-14. Om pilot A avbokar så faller inte din köbokning in eftersom pilot B fortfarande har sin kvar. I detta fall bör du lägga en köbokning för klockan 10-13 och en för 13-14.

Det kan finnas flera köbokningar på samma flygplan.

Reservbokning

Om det finns risk för att flygplanet du har tänkt flyga inte är tillgängligt vid den aktuella tiden för flygningen kan du göra en reservbokning på (max) ett annat flygplan.

När du gör en reservbokning ska du informera om detta i rutan “Fritext” i samband med bokningen. T.ex.“Reservbokning för SE-KIT, köboka gärna”

Du är själv ansvarig att följa upp din reservbokning så att du inte låser upp mer än ett flygplan längre än nödvändigt. Om du inte behöver din reservbokning längre ska du avboka den så fort som möjligt.

Obokade skolpass

Flygplan med obokade skolpass får bokas från klockan 18.00 kvällen före. Om det finns andra lediga flygplan ska dessa väljas i första hand.

Det går inte att lägga en köbokning på ett flygplan med obokade skolpass då dessa inte räknas som riktiga bokningar. Bokningen kommer att registreras som en primär bokning.

Avbokning

Avbokning ska göras så fort det står klart att flygningen inte kommer att genomföras. Orsak till avbokningen ska anges när bokningen raderas i myWebLog.

Om du har en pågående bokning men har flugit klart innan bokningstidens slut ska du boka av resterande tid. I samband med att du loggar din flygning i myWebLog kan du välja att avsluta en pågående bokning vilket då görs automatiskt.

Outnyttjad bokning

Bokade flygplan som inte används senast 15 minuter efter bokningstidens början får bokas av en annan pilot. Det hör till god ton att kontakta piloten som har bokat planet innan man tar över bokningen.

För att boka ett outnyttjat flygplan gör du en köbokning på flygplanet. Meddela kassören via mail (kassor@lfk.se) att piloten som hade bokat planet inte dök upp. Vid outnyttjad bokning kan piloten debiteras en avgift som motsvarar 15 minuters flygning med aktuellt flygplan.

Bokningar som förblir outnyttjade på grund av väder är undantagna regeln för debitering. Det är tillåtet att låta bokningen stå kvar i väntan på bättre väder. När beslut tas om att flygningen ska ställas in ska bokningen avslutas.

Förseningar

Om flygningen inte kan avslutas inom tiden för bokningen ska bokningen förlängas så fort som möjligt. Om förseningen påverkar en senare bokning ska den som bokat planet efteråt kontaktas.

Blir planet kvar på annan flygplats på grund av väder eller problem orsakat av piloten är det pilotens ansvar att se till att planet kommer tillbaka till Linköping så fort som möjligt. Den pilot som lämnat planet står för eventuella kostnader för att hämta hem det.

Bokningsföreträde

LFK har rätt att flytta bokningar mellan flygplan av samma typ i syfte att ge plats åt bokningar som finns på ett flygplan som måste ställas av på grund av anmärkningar, tillsyn eller annat underhåll.

Om ett bokat flygplan behöver ställas av ska piloten informeras i så god tid som möjligt. Om det finns möjlighet flyttas bokningen till ett annat flygplan, i annat fall raderas bokningen. Piloten informeras om ändringen via mail från myWebLog.

Ett bokat flygplan kan efter beslut av motorflygchefen eller ordföranden avbokas för att användas för samhällsviktig verksamhet om det planerade flygplanet blir otillgängligt.

Bokningsspärr

Vid bokning av flygplan måste pilotkontot i MyWebLog innehålla mer än -100 kr, annars går det inte att genomföra bokningen.

Det går inte att boka flygplan utan ett giltigt LAPL eller klassbehörighet för SEP. Samma sak gäller för medicinskt intyg.

4. Debiteringsregler

Aktuella priser framgår av gällande prislista. Flygkoder skall anges enligt förval i MyWebLog. Flygning för LFKs räkning får endast beordras av ordföranden eller motorflygchefen.

Debiterad tid skall vara tachometertid. Minsta tid som debiteras är 0,1 timmar (6 minuter).

Flygningar skall betalas enligt de regler som gäller för debitering i MyWebLog. Om pilotkontot får för stort underskott så kommer aktuell medlem att kontaktas av kassör. Om detta inte åtgärdas inom 30 dagar så kommer den aktuella pilotens konto i MyWebLog att stängas av.

5. Flygbestämmelser

Om Du har färre än 1000 flygtimmar och inte flugit aktuell flygplanstyp (PA28) de senaste 9 månaderna måste Du göra en flygning med flyglärare eller CRI (Class Rating Instructor). Har Du flugit senaste 3 månaderna men inte aktuell typ, kontakta motorflygchefen.

Var vid klubben i så god tid att start kan ske vid planerad tidpunkt.

Om Du flyger utanför tornets öppettider och utan ATS-färdplan ska Du meddela LFK-värd var du flyger. Om LFK-värd saknas på klubben ska Du fylla i en intern färdplan och ange en klubbmedlem som följer upp Din flygning.

Information om planerad flygväg lämnas gärna i MyWebLog. Vid flygning inom Östgöta TMA anges lokal flygning.

Om beräknad hemkomst ej kan innehållas åligger det Dig att meddela LFK ändrad tidpunkt. Detta gäller oavsett om Du kommer tidigare eller senare än planerat.

Vid flygning över vatten skall säkerhetsutrustning medtagas enligt myndighetens regelverk. Sådan finns att låna av LFK.

Lokala bestämmelser

Flygning före 06:00 eller efter 22:00 med LFK flygplan är ej tillåten av bullerskäl, även om ATS är öppet.

Mörkerflygning kan endast ske om Saab-tornet är öppet. ATS-färdplan skall lämnas in om flygning sker utanför Saabs kontrollzon.

Flygning till annat flygfält

Flygning får endast företas till av LFV godkända flygfält (fält som finns i Svenska Flygfält). Till andra fält fordras motorflygchefens eller skolchefens tillstånd.

Vid landning på främmande flygplats är Du ansvarig för att flygplanet förankras och förses med bromsklotsar.

Vid landning på främmande flygplatser betalas landningsavgifter och övriga avgifter, som ej täcks av LFV landningskort, av medlemmen.

Vid tankning på främmande flygplats betalas bränslet i första hand med de tankkort som förvaras i resedagbokens pärm. Där tankningskort ej är giltigt gäller kontant eller kortbetalning varvid kostnad upp till och med LFKs bränslepris ersätts mot kvitto. Kvittot läggs i den vita brevlådan utanför expeditionen.

Efter flygning

Glöm ej landningsmeddelande och avslutande av färdplan. Om räddningsaktion måste dras igång genom slarv av föraren är denna personligen ansvarig för kostnaderna.

Efter avslutad flygning införs flygtiden samt eventuell påfyllning av bränsle och olja i MyWebLog. Därefter införs samma uppgifter i resedagboken. Kontrollera att rätt kategoribenämning har införts och att uppgifterna i MyWebLog och resedagboken stämmer överens. Fråga om Du är osäker på hur böckerna och MyWebLog skall fyllas i.

Efter landning i Linköping meddela eventuella anmärkningar på flygplanet samt iakttagelser som gjorts, vilka kan vara av intresse för efterkommande förare. Notering både i flygplanets flygdagbok och MyWebLog ska ske. Upprepade fall av orapporterade skador har förekommit. Detta är oansvarigt gentemot såväl LFK som mot efterkommande förare.

Vid händelser som har eller skulle kunnat påverka flygsäkerheten ska en intern säkerhetsrapport (IRS-rapport) fyllas i. Potentiella risker som upptäcks i samband med flygning, både på marken och i luften, ska också rapporteras. Syftet med rapportering av händelser och risker är att förebygga olyckor, inte att skuldbelägga någon. IRS-rapporterna fylls i och hanteras i myWebLog. Endast en mindre grupp har tillgång till rapporterna och de sprids inte vidare till andra medlemmar.

I Linköping lämnas flygplan bara ute efter överenskommelse med den som bokat planet efteråt.

Flygplanet ska vid behov tvättas efter flygning. Tvättinstruktioner och tvättutrustning finns i hangaren.

Säkerhetsinformation

När klubben anordnar obligatoriska säkerhetskvällar ska flygande medlemmar deltaga på dem för att få flyga klubbens flygplan.

6. Ansvarsförhållande

All flygning sker på egen risk.

Vid oaktsamhet som innebär kostnader för flygklubben har LFK rätt att kräva ersättning för skadan av piloten, upp till självriskbeloppet. Motorflygchefen kan ge piloten ett tillfälligt flygförbud tills dess att händelsen har hanterats av styrelsen.

Piloten är ansvarig för flygplanet tills det parkerats och återlämnats till LFK.

Piloten är alltid själv ansvarig för flygningens planering och genomförande. Detta innefattar bland annat:

 • Väderminima enligt myndighetens regelverk.
 • Kontrollera att flygplanet är tillräckligt tankat samt att lastplan och tyngdpunktsberäkning är korrekt utförd.
 • Kontrollera att flygplanet har gällande luftvärdighetsbevis. Förvissa Dig om att alla nödvändiga handlingar såsom luftvärdighetsbevis, nationalitets- och registreringsbevis, tillstånd för radiostation, bensincarnet, försäkringsbevis, handbok samt resedagbok finns med i flygplanet.
 • Utför daglig tillsyn. Kontrollera nödutrustningen.
 • All flygning skall ske enligt av myndigheten utfärdade bestämmelser för civil luftfart samt lokala föreskrifter.
 • Flygplanets checklista ska användas under flygning.

7. Flygförbud

Motorflygchef, ordförande och skolchef har rätt att utfärda flygförbud för piloter som:

 • bedöms olämpliga att framföra LFKs flygplan
 • bryter mot LFKs uthyrningsbestämmelser och klubbregler
 • bryter mot gällande regler som utfärdats av EASA och Transportstyrelsen
 • inte deltar på obligatoriska säkerhetskvällar

8. Övrigt

För den allmänna trivseln: Håll rent och snyggt i flygplan och lokaler.

Om någon av Dina passagerare har mått illa i flygplanet eller på annat sätt förorenat är det Din skyldighet att återställa flygplanet rengjort och snyggt, så att efterföljande kan hyra utan olägenhet. Säkerställ att det finns påsar i flygplanet för detta behov innan flygning med passagerare. OBS: Gäller även om passageraren säger sig tåla det mesta!

Om Du tappat något i flygplanet måste Du omedelbart meddela detta till motorflygchef eller skolchef.

Comments are closed.