Framtiden för fältet

I förra veckan så genomfördes ett samråd där ombyggnadsplanerna för Saabfältet presenterades. Underlaget för samrådet kan ni hitta här och här.

I stort så innebär ombyggnaden att:

  • Banan förlängs 600 m åt öster. Dessutom så flyttas tröskeln för bana 11 även den 600 m åt öster, så i praktiken så flyttas banan. Men eftersom den civila terminalen ligger kvar där den ligger idag så blir dagens första 600 meter i praktiken en taxibana. Detta fyller två syften. 1 – Flytta bullermattan österut, vilket medger byggnation av fastigheter väster om banan. 2 – Flytta instrumentinflygningar österut. Detta medger att större flygplan kan landa på Saabfältet. Med den tidigare inflygningslinjen så har skorstenarna på värmeverket varit för höga.
  • Banan klassas upp till 4C. Det innebär enligt ICAO definition en banlängd på minst 1800 m (4) och att man kan ta emot flygplan med vingbredd på “24 m up to but not including 36 m” och hjulspårvidd “6 m up to but not including 9 m”. Banbredden ska vara minst 45 m. Detta resulterar i bl.a. nivåutjämning av ytorna vid sidan av banan.

bana

Ett litet orosmoln är att antalet tillåtna rörelser på fältet minskas. Detta gäller särskilt allmänflyget, d.v.s. LFK skolning, klubbflygning och privatflygare där antalet sänks från 36.000 till 24.000. En rörelse är en start eller en landning. D.v.s. ett normalt pass resulterar i två rörelser.

Hur mycket nyttjas då idag? Är minskningen ett praktiskt problem? Tittar man på Transportstyrelsens statistik från 2014 (då LFK p.g.a. flytten flög mycket lite) så resulterade det i 3847 landningar för kategorierna privatflyg och skolflyg. Nu innebär en del skolning även studs och gå, men för enkelhets skull så räknar vi med att varje landning har en start. Det innebär 7694 rörelser 2014. För 2015 var motsvarande siffra 7426 rörelser och för 2016 så har första halvåret resulterat i 4746 rörelser. Med andra ord så är marginalen stor till vad som idag förbrukas och vad det kommande miljötillståndet medger.

En annan ändring för klubbens del ar att vi i stället för att taxa ut mitt på banan kommer att taxa ut i början av bana 11. Den enda nackdelen med det är att det blir mer backtrack vid start bana 29 och landning bana 11. Med dagens taxibana mer eller mindre mitt på fältet så kan man oftast taxa in direkt efter landningen. Men detta är ju i praktiken precis som vi hade det förr innan flytten när klubbhuset också låg vid västra banändan.

Det som jag personligen skulle tycka vore intressant är om det fanns möjlighet att i samband med att ytorna vid sidan av banan skall göras hinderfria även anlägga ett grässtråk om ca 600×10 m. Detta stråk skulle kunna skötas av klubben. Fördelen är bl.a. träning av landning på korta banor utan att behöva flyga bort till Motala eller Finspång samt att vid flygdagar m.m. så skulle segelflyg kunna operera från fältet. Dessutom skulle en extra start och landningsyta medge att LFK skolverksamhet inte påverkas vid arbete på banan.

Ett stort frågetecken är just hur flygverksamheten kommer att påverkas under själva arbetet med banan. 2014 när ytbeläggningen på banan gjordes om så ombaserade klubben till Norrköping. Detta påverkade flygtidsuttaget negativt under sommaren och innebar svårigheter för att operera med brandflyget. Dessutom är det en utmaning för underhållet av våra flygplan då det idag sköts av vår granne IAPS.

Förutom banombyggnaden så pågår just nu ett annat stort projekt med införandet av det s.k. “Remote Tower“. Det innebär att ersätta det bemannade tornet med en mast med kameror så att flygledarna kan sitta i Sundsvall och sköta trafiken på Saab-fältet. Masten är redan uppsatt och finns som ett NOTAM för ESSL.

faltVid civila terminalen så pågår den sista uppstädningen av vårt gamla klubbhusområde. Just nu är hela området en parkering, men tittar man på planeringskartor så finns det planer på att expandera området mellan Saab och flygplatsen. Förhoppningsvis så kommer det också att bli fler aktörer i närheten av vårt klubbhus. “Linköping Aviation Park” marknadsförs av St Kors. Mest glädjande i sammanhanget är att begreppet “Flyghuvudstaden” har tagits upp igen.

Det finns också långsiktiga planer i närområdet. Om Ostlänken realiseras i framtiden så kommer även det att få påverkan på flygplatsen då den nya tågstationen kommer närmare fältet. Ett tag fanns det en vision på att slå ihop flygplatsterminalen med tågstationen, men just nu verkar det inte längre finnas med i visionen för Ostlänken.

Sammanfattningsvis så är det en intressant framtid för Saabfältet (ESSL) där LFK som klubb måste vara aktiv och lyssna av vad som händer och kanske även komma med önskemål så att resultatet även passar vår verksamhet. Klubben har ett mycket bra samarbete med kommunen, flygplatsen och Saab, så vi ser fram emot en bra dialog även i detta fall.