LFK 2013

LFK årsmötet den 13 mars 2013 så genomfördes val till LFK styrelse för 2013.

“§12 Val av klubbstyrelse m.m. genomfördes enligt följande:

– Ordförande: Göran Berséus omvaldes på ett (1) år.

– Åtta (8) ordinarie ledamöter:

Björn Rystedt (nyval, 2 år), Mats Johansson (nyval, 1 år), David Nilsson (fyllnadsval, 1 år), Stefan Ahlgren (fyllnadsval, 1 år), Jonna Johansson (omval, 2 år), Per Bankvall (omval, 2 år), Peter Andersson (omval, 2 år) och Nenad Jankovic (omval, 2 år).

– Christer Sjöberg och Per Wernholm är valda till 2014

– Två (2) revisorer: Håkan Börjesson (omval, 1 år) och Lars Theodorsson (nyval, 1 år)

– Två (2) revisorssuppleanter: Gert Eriksson (omval, 1 år) och Anders Åström (nyval, 1 år).

– Valberedning: Sture Bjelkåker (sammankallande, omval, 1 år), Peo Marklund (omval, 1 år) och Jörg Schminder (nyval, 1 år)

Årsmötets medlemmar stod enhälligt bakom samtliga val.”

Styrelsen har den 10 april haft sitt första konstituerande möte för att fastställa vilka positioner respektive medlem ska ha i styrelsen.

“Styrelsen, som fann sig behörigen vald enligt protokoll från årsmötet 2013-03-13, konstituerade sig enligt följande: 


Ordförande: Göran Berséus
Vice ordförande: Christer Sjöberg
Sekreterare: Christer Sjöberg
Kassör: Per Wernholm
Vice kassör: Per Bankvall
Jourtjänst: Per Bankvall, Jonas Ihlström
Lokaler: Peter Andersson
Statistik/Omvärld: Nenad Jankovic
Redaktör: Björn Rystedt
Marknad/Media: Christer Sjöberg, Björn Rystedt

Ständigt adjungerade:
Revisorsrepresentant: Håkan Börjesson/Lars Theodorsson
Teknisk chef: Lars Dahlberg
Flygchef: William Magnusson”

Den nya styrelsen finns nu presenterad på LFK hemsida. I samband med det konstituerande styrelsemötet så definierades också LFK organisationsplan, se bilden ovan. Där visas de olika arbetsgrupperna i klubben. Efter det konstituerande mötet hölls samma kväll ett första ordinarie styrelsemöte.
Styrelsen kommer att träffas på klubben följande dagar.
15 maj (ändrat till 14 maj p.g.a. krock med Garmin 500 utbildning) 
12 juni 
3 juli (styrelsegrillning) Medlemmar är hjärtligt välkomna för att grilla och prata med styrelsen.
21 augusti 
25 september 
23 oktober 
30 oktober (höstmöte) 
20 november 
11 december

Om medlemmarna har frågor som man önskar ska tas upp på styrelsemötena så kontakta någon styrelsemedlem, alternativt skicka mail till exp@lfk.se.
OBS: Protokollen från de olika mötena finns länkade till klubbens hemsida, men de är bara åtkomliga för klubbmedlemmar.
Bookmark the permalink.

One Comment

  1. Förtydligande: De grönmarkerade rutorna är tillfrågade, men har ännu inte officiellt sagt ja.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *