Höstmöte 2018

Ikväll genomfördes LFK årliga höstmöte. Ett 40-tal medlemmar fanns på plats i LFK klubbhus på Pilotgatan 10. Som vanligt var det två punkter som stod i fokus. Val av ny styrelse för 2019 samt beslut av avgifter för kommande år.

Styrelsen för 2018 kommer till största delar att vara kvar under 2019 med Nicke i spetsen. De enda ändringarna var att Mattias Kastman och Jesper Tordenlid, som vid årsslutet avslutar sin styrelseperiod, inte kommer att fortsätta. De ersätts i stället av nya styrelsemedlemmar i form av Åke Jarlhäll och Adrian Henkel. Tack till avgående och nya styrelsemedlemmar!

Klubbens ekonomi är bra, men köpet av nytt flygplan innebär en rejäl investering för klubben. Ett antal medlemmar kommer att ställa upp med lån till klubben, men klubben måste också låna externt till ganska så hög ränta. För att detta ska gå runt så måste inkomsterna öka. Efter viss diskussion så beslöt mötet att i första hand öka medlemsavgiften för att minska behovet av att öka timkostnaden för uthyrning. Detta för att premiera att medlemmarna flyger så mycket som möjligt. Ett nytt flygplan borde resultera i ökat flygtidsuttag under 2019.

Efter det formella höstmötet så bjöd styrelsen klubbens medlemmar på 85-årstårta. Klubben bildades ju 1933, så det börjar snart bli dags att planera 90-årsjubileumet!

Den andra halvan av mötet bestod av information om det kommande flygplansköpet. Klubben planerar en kombinerad obligatorisk teknisk genomgång och 85-års/oktoberfest så fort flygplanet finns på plats i Linköping.

Sedan diskuterades det en del om kommande aktiviter i klubben. Fortsatt Cubrenovering, byggnation runt klubbhus, kortare klubbresor m.m.

2015 blir ett bra år

Igår kväll så bjöd LFK in alla medlemmar till allmänt klubbmöte på Flygets Hus i Malmslätt.

Syftet med detta möte har historiskt varit att göra en avstämning halvvägs av året som gått samt att baserat på en budgetansats för nästa år bestämma nästa års medlemsavgifter. Från och med förra året så genomförs också ett val av kommande års styrelse. Tanken är att den kommande styrelsen ska få chansen att ta över arbetet från den avgående på ett smidigt sätt.

Ny styrelse 2015

Mötet beslutade enhälligt att anta valkommitténs förslag. Så här kommer LFK styrelse att se ut från 1 januari 2015.

Ordförande Björn Rystedt Omval 1 år

Ledamöter Peter Lundgren Omval 2 år
Jonna Johansson Omval 2 år
Mattias Kastman Nyval 2 år
Nils-Erik Petterson Nyval 2 år
Björn Mårtensson Nyval 2 år

Stefan Ahlgren Vald till 151231
Mats Johansson Vald till 151231
Per Wernholm Vald till 151231
Erik Bodin Vald till 151231
Per Ekhall Vald till 151231

Jag tycker att årets styrelse har gjort ett fantastiskt arbete med att bygga upp en ny klubb. Den nya styrelsen är även den mycket bra komponerad och kommer att kunna ta tag i arbetet med att bygga upp verksamheten på Norra Plattan/GAC samt öka antalet klubbaktiviteter.

LFK siktar på att starta ungdomsverksamhet under 2015 samt att tillsammans med de andra flygklubbarna i Linköping genomföra en större Fly-In för att inviga hangaren och klubbhuset.

Flytt

Nicke drog utkastet till den nya Driftsinstruktionen för Norra Plattan. Vi siktar bl.a. mot att ha elektroniska lås på alla grindar och dörrar. Detta innebär att alla medlemmar behöver bara en nyckel. Den programmeras sedan för att medge tillgång till de utrymmen som man har behörighet till. Detta underlättar även om någon tappar en nyckel då det är lätt att spärra behörigheten utan att behöva byta lås.

Det kommer att finnas en värmestuga i hangaren där vi ska ha olja, bogstänger, dräneringsutrustning m.m.

I samarbete med Saab-tornet så har det också tagits fram rutiner för hur vi ska taxa ut på banan via taxibana Ludvig och Martin.

Givetvis så kommer driftinstruktionen att behövas finslipas, men vi har i varje fall något att starta upp verksamheten med när hangaren levereras i slutet av veckan.

Ekonomi

Per drog det ekonomiska läget. Vi har trots flytten lyckats bra med ekonomin. Nu vet vi inte ännu exakt hur mycket klubbhusflytten kommer att kosta, men vi räknar att hamna väl inom ramen som bestämdes på det särskilda klubbmötet i början av året. Detta kommer också att medge att vi under 2015 börjar arbetet med att förnya vår flygplansflotta.

Tyvärr så har vi under 2014 flugit mindre än budgeterat. Framför allt är det medlemsuthyrningen och IR-skolningen som sackat efter. IR-skolningen beror på färre elever detta år. Medlemsflygningen beror med stor sannolikhet på att medlemmar upplevt året som turbulent. Att vi dessutom fick ombasera till Norrköping och sedan inte kunde flyga ett antal helger och kvällar när det var bra väder p.g.a. banarbete gjorde inte saken bättre. Som tur väl var så har brandflyget och FFK flugit desto mer, så ekonomiskt så har flygtidsuttaget gått ihop.

Medlemsavgifterna bestämdes att vara oförändrade för ordinarie och gästmedlemmar, d.v.s. 2500 resp 2050.

Detta följdes av en lång diskussion avseende om vi skulle ha kvar associerad medlem eller inte. Associerad medlem är en kategori som infördes framför allt på grund av att LFK hade säkerhetsansvaret för det nuvarande klubbområdet och att man hade fått ett delegat från Saab att ge tillträde till området. På Norra Plattan är det inte så. Alla som har hangarplatser har givetvis också rätt till att komma in på området utan att vara medlem i LFK. Frågan var om vi skulle ha någon avgift för att kunna nyttja klubbhuset eller inte. Kalla det associerad medlem eller klubbhusmedlem?

Till slut beslöt mötet att ta bort associerad medlem. Vi vill att alla de som är medlem i LFK i första hand är så för att flyga klubbens flygplan. Tillgången till klubbhuset kommer som en bonus. De som inte är medlem i LFK är givetvis välkomna att besöka klubbhuset.

Mötet beslöt även att höja avgiften för stödjande medlem då den legat på en konstant nivå d senaste 15 åren. Den nya avgiften beslutades till 300 kr/år.

Alla medlemmar i LFK kommer att mot en avgift kunna kvittera ut nyckel som då gäller till grinden och till klubbhuset. Enbart de som genomgått säkerhetsutbildning kommer att få tillgång till hangarområdet.

En mycket positiv presentation på mötet var ansatsen till nya flygtimpriser. LFK kommer att börja tanka 91/96 i våra PA-28 från 1 januari och det resulterar i ett betydligt lägre flygtimpris. Även priset för 100LL till DA-20 kommer att sänkas något. T.ex. kommer en medlem som betalt in full insats (18.000 kr) att kunna hyra DA-20 samt SE-KII för 950 kr/h. SE-KMH kommer att kosta 1050 kr/h och Archrarna 1150 kr/h. Detta är en sänkning med upp till 250 kr/h från de nuvarande priserna! Förhoppningsvis så kommer detta få medlemmarna att börja flyga igen så att klubben vänder den nedåtgående trenden avseende det årliga flygtidsuttaget. Kom ihåg att ju mer vi flyger, desto billigare blir det per flygtimme då de fasta kostnaderna kan slås ut på fler flygtimmar!

Sammanlagt så ser det ljust ut för LFK inför 2015!

Att känna av medlemmarnas åsikter

Hur ska en styrelse agera för att kunna driva utvecklingen framåt för klubben?

Klubben styrelse har enligt medlemsstadgarna rätt så stora befogenheter. §3 i klubbstadgarna säger att “Klubbstyrelsen representerar klubben mellan de allmänna sammanträdena, avgör frågor som ej skall hänskjutas till klubbens avgörande, bestämmer angående allmänna sammanträden samt förvaltar tillgångarna.”

För att kunna driva klubben i den riktning som medlemmarna önskar så gäller det att kunna känna av medlemmarnas vilja och åsikter.

En del beslut tas på det ordinarie årsmötet som enligt §4 normal sker i mars, men senast i april. §7 säger att “Varje medlem äger rösträtt med 1 (en) röst, vilken skall utövas personligen.” “För beslut fordras enkel majoritet, utom i fråga om klubbens upplösande”.

Demokratin i klubben bygger alltså på en styrelse som är demokratiskt vald vid allmänt möte samt i vissa fall på direktdemokrati i form av röstning vid årsmöte. Men, kan man alltid säga att detta innebär att alla medlemmar får sin röst hörd eller vilja genomförd? Tyvärr så är det inte alltid så. På ett allmänt klubbmöte så brukar inte alla medlemmar dyka upp och det kan därför hända att en mindre grupp medlemmar, genom att samla ihop likasinnade till mötet, kan driva igenom en fråga eller tillsätta en styrelse som passar deras vilja, men inte alltid de övriga medlemmarnas. Detta är dock något som inte kan undvikas, utan en konsekvens av de demokratiska riktlinjer som används i Sverige.

Vissa frågor kan t.o.m. vara kontraproduktiva att lämna till allmän röstning då alla medlemmar inte kan vara insatta i alla detaljer. En omröstning bygger då tyvärr, ofta på åsikter snarare än fakta. Det är precis som i svensk rikspolitik att dessa frågor lämnas över till en demokratiskt vald ledning som då kan ta beslut som i vissa fall skapar debatt, men som tas för landets bästa och är baserade på kunskap om ärendena.

Se t.ex. på svenska folkomröstningar som är direktdemokrati i sin yttersta form. De används inte så ofta, men ändå blir resultaten ofta tveksamma. I vissa fall har svenska folket tagit beslut, men politikerna har senare bedömt att dessa beslut var felaktiga och inte gick att genomföra.

Ett exempel är folkomröstningen om högertrafik.

Folkomröstningen hölls den 16 oktober 1955 och vänstersidan vann med 82,9 procent medan högersidan endast fick 15,5 procent och 1,6 procent av rösterna var blanka.[1] Valdeltagandet var dock lågt, 53,2 procent[8] vilket kan jämföras med valdeltagandet i andrakammarvalet 1956 där 79,8 procent deltog.

Resultatet blev att svenska folket önskade fortsatt vänstertrafik, men som alla vet så är det högertrafik som gäller i Sverige.

Efter folkomröstningen beslutade riksdagen att alla reaktorer skulle vara avvecklade till år 2010. Man fastnade för denna tidpunkt eftersom Forsmark 3 och Oskarshamn 3, som skulle tas i bruk först 1985, antogs ha en teknisk livslängd på 25 år. Årtalet 2010 var inte formellt en del av någon av linjerna i folkomröstningen, men det kom att användas i kampanjen för Linje 2. Det stipulerade avvecklingsårtalet 2010 har nu passerat, men någon avveckling är inte förestående. Istället röstade riksdagen den 17 juni 2010 ja till att tillåta byggande av nya reaktorer för att ersätta de befintliga, vilket alltså är strider mot alla alternativen, framförallt linje 3, vars definitiva tidsgräns för länge sedan löpt ut.

Omröstningar är alltså inte en så lätt fråga som man ibland kan tro och resultatet av dem är givetvis demokratiska, men inte alltid rätt. Därför så har vi i Sverige en tradition av att låta den demokratiskt valda ledningen ta mer eller mindre alla beslut då det säkerställer att de långsiktiga målen nås i stället för att nå kortsiktiga lösningar.

På fredagens möte om försäljningen av SE-MEV så uppstod frågan om hur styrelsen ska kunna känna av medlemmarnas åsikter och ta beslut som är i linje med dessa. Faktum är dock att vi anser oss ha rätt så bra koll på vad medlemmarna tycker.

  • Vi har i styrelsen valt modellen att delge medlemmar information om allt som händer på styrelsemöten och aktiviteter i klubben. Mötesprotokoll läggs ut på hemsidan, medlemsmail skickas ut varje vecka och vår webbaserade medlemstidning Kontakten uppdateras regelbundet. På Facebook förekommer medlemsdiskussioner och det finns även möjlighet att använda vårt diskussionsforum på hemsidan, även om de flesta numera föredrar Facebook. På så sätt har medlemmarna tillgång till allt som händer i klubben och kan komma in med åsikter om de anser att något beslut är felaktigt. Jag följer diskussionerna på våra forum och får ofta svar på medlemsmailen som skickas ut och majoriteten av dessa svar är positiva.
  • Det andra sättet är att klubbaktiviteterna. Där möter vi medlemmarna på ett avslappnat sätt och kan öga mot öga diskutera hur klubben drivs.
  • Det tredje sättet är närvaro på klubben. Här har vi stor nytta av våra flyglärare och Carina som möter medlemmarna dagligen. Genom att prata med flyglärarna och Carina så får vi en god överblick på hur saker och ting fungerar och vad medlemmarna tycker.
  • Det fjärde sättet är att vi själva flyger. Genom att nyttja klubbens resurser så har vi själva åsikter om hur bra det fungerar och vi drar själva konsekvenserna av bra eller dåliga beslut.
Tyvärr så når vi trots detta inte alla medlemmar. Det bästa sättet att få ut information är medlemsmailen, då vi har adresser till de flesta medlemmar (dock inte alla). Facebookgruppen har ca 150 medlemmar, varav ett antal dessutom inte är medlem i LFK. Alltså når vi max 50% av medlemmarna där. Artiklar i “Kontakten” brukar ha mellan 50 – 250 sidvisningar. Där finns det tyvärr ingen möjlighet att skilja mellan en medlem som läst ett inlägg flera gånger eller om det är icke-medlemmar som varit inne och tittat. Men det är dock med stor sannolikhet så att vi når enbart ca 25% av klubbens medlemmar/artikel. Aktiviteterna brukar locka ungefär samma krets av medlemmar och bara hälften av klubbens medlemmar flyger, varav många många på tok för lite. 
Alltså kommer vi inte att kunna träffa alla medlemmar. Men de vi träffar är trots allt de som valt att engagera sig i klubben och som nyttjar klubbens resurser. Frågan är då om inte klubben ska drivas i den riktning som dessa medlemmar önskar?
På fredagens möte kom frågan om en webenkät upp. Varje dagstidning med självrespekt brukar frekvent nyttja webenkäter för att “känna av svenska folkets åsikter”. Men hur sanna blir egentligen svaren på dessa undersökningar?
  • Jag har nyttjat liknande verktyg ett flertal gånger och vet att det finns begränsningar med denna teknik. I den enklaste formen som används av tidningar samt av gratisverktygen på Internet så finns det ingen bra möjlighet att säkerställa att det bara är medlemmar som röstar samt att varje medlem har enbart en röst. 
  • Att nyttja ett verktyg med någon typ av personlig inloggning är möjlig, men det är inte helt enkelt att distribuera dessa personliga inloggningar. Ett sätt är att utnyttja någon typ av gemensam inloggning typ Facebook, men där har tyvärr inte alla medlemmar som sagts tidigare konton.
  • Det finns mer påkostade varianter, men då får man oftast ta hjälp av företag som då tar betalt för tjänsten. Dessa företag tar klubbens mailadresser och skickar ut personliga inbjudningar till var och en. Svarsfrekvensen brukar dock inte alltid bli så hög som man önskar och oftast är de med starkaste viljor för eller emot som svarar. Den tysta majoriteten brukar, som tradition är, vara tyst.
Att tolka svaren från en enkät är heller inte enkelt. Det gäller att ställa enkla frågor, men samtidigt få breda svar. Försvarsmakten genomförde för några år sedan en undersökning där resultatet feltolkades och publicerades i alla dagstidningar. Tolkningen var att 80% av den kvinnliga personalen var utsatt för sexuella kränkningar. Problemet var att man nyttjat en anglosaxisk term i undersökningen som är “sexual harassment” som i detta fall betydde att man blivit särbehandlad på grund av sitt kön. I en organisation där kvinnor är i kraftig minoritet är detta tyvärr rätt så vanligt.
Det bästa vore om vi på vår hemsida kunde ha någon typ av enkätmöjlighet, men frågan är fortfarande hur stort deltagande blir i undersökningar och hur man tolkar resultatet?
Jag anser därför fortfarande att det bästa metoderna för styrelsen att få koll på klubben är de som vi idag nyttjar oss av, d.v.s. mer eller mindre daglig kontakt med medlemmarna. 
Inför årsmötet kommer jag att genomföra en enkät som skickas ut via mail till alla medlemmar. Det är bästa sättet att säkerställa att klubbens stadgar följs, d.v.s. en medlem, en röst. Sedan får vi beroende på hur stor svarsfrekvensen blir bedöma hur stor tillförlit vi kan sätta på svaren. Den tysta majoriteten måste också ges möjlighet att få sin vilja genomförd.